Terms of Service

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

การเข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือ www.aduang.co ("เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน” หรือ "a ดวง”) ภายใต้การควบคุมดูแลของ บริษัท อุ๊คบี จำกัด ("บริษัทฯ”) (รวมถึงบริษัทสาขา บริษัทในเครือ กิจการที่บริษัทฯ เป็นหุ้นส่วน บริษัทย่อย ตัวแทน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ รวมเรียกว่า "บริษัทฯ” "อุ๊คบี” หรือ "เรา”) หมายถึง ท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย ("เงื่อนไข”) และท่านยังยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน และยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติและขั้นตอน หรือเงื่อนไขสำหรับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน a ดวงเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในการเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ที่สนใจในการให้บริการในการดูดวง พยากรณ์ หรือทำนายโชคชะตา ("หมอดู” หรือ "ผู้ให้บริการ”) และผู้ที่มีความประสงค์ในการตรวจดวงชะตา หรือต้องการขอคำปรึกษา ("ผู้ใช้บริการดูดวง”) โดยหมอดูสามารถนำเข้าผลงานเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งอาจเป็นบทความ สื่อรูปภาพ สื่อวิดีโอ หรือแสดงการถ่ายทอดสด ("Live”) ในเรื่องการดูดวง การพยากรณ์ หรือการทำนายโชคชะตา ("ผลงาน”) หรือให้คำปรึกษา สนทนา ตอบคำถามแก่ผู้ใช้บริการ ("บริการ”) ในขณะที่ผู้ใช้บริการดูดวงสามารถเลือกอ่านหรือรับชมผลงานที่ท่านสนใจ ขอคำปรึกษา ถามคำถามกับหมอดูที่ให้บริการ รวมไปถึงการใช้บริการในการเปิดไพ่ รับฟังคำทำนาย เล่นเกมในระบบ และใช้บริการดูดวงในรูปแบบอื่นๆ

1. เงื่อนไขโดยทั่วไป


เมื่อท่านใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หมายถึง ท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในการใช้บริการ กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียด การสร้างบัญชีหรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ ยินยอมและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ รวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า "ข้อตกลง” หรือ "เงื่อนไข”) นอกจากนี้การใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงช่องทางอื่นใดที่มีหรือจะมีขึ้นในอนาคตภายใต้การควบคุมหรือดูแลโดยบริษัทฯ (รวมเรียกว่า "ช่องทางของอุ๊คบี” "บริการ” หรือ "เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน”) หมายถึง ท่านยอมรับเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนของการใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกข้อตกลงหรือเงื่อนไข กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ

2. การสร้างบัญชีของท่าน

การใช้บริการ ท่านจะต้องลงทะเบียนชื่อบัญชีและตั้งรหัสผ่าน พร้อมให้รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงต่อความเป็นจริงผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ("บัญชีผู้ใช้”) และแก้ไขบัญชีผู้ใช้ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ กรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบและพบว่าท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชีหรือระงับการใช้บริการของท่านได้ทันที ซึ่งท่านต้องรับผิดชอบทุกการกระทำภายใต้การใช้บัญชีและรักษารหัสผ่านของท่าน หากพบว่ามีบุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบทันที ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อบัญชีหรือรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรแล้ว หากเกิดการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเนื่องมาจากบุคคลอื่น บริษัทฯ มีสิทธิเพิกถอนหรือระงับการใช้บัญชีของท่าน จากการที่ท่านหรือบุคคลอื่นกระทำการละเมิดเงื่อนไขของบริษัท

3. ผลงานและการให้บริการ

3.1 ประเภทผลงาน

ข้อความ บทความ หรือผลงานที่นำเข้าผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต้องเป็นผลงานที่ท่านเขียนหรือสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวเองเท่านั้น และจะต้องเป็นผลงานที่ไม่ติดลิขสิทธิ์กับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ในกรณีที่ผลงานของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่อาจมีเนื้อหา ภาษาหรือภาพประกอบที่ไม่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการดูดวงที่เป็นเยาวชน ท่านจะถูกแจ้งเตือนให้ทำการแก้ไขผลงาน และหากพบการกระทำผิดกฎ 3 ครั้ง ผลงานของท่านจะถูกระงับการเผยแพร่ถาวร

3.2 ประเภทการให้บริการ

การให้บริการในการสนทนา การตอบข้อซักถาม การให้คำปรึกษา คำแนะนำ คำทำนาย ทั้งในรูปแบบสาธารณะหรือเป็นการส่วนตัว โดยผู้ให้บริการยอมรับว่าการให้บริการนั้นใช้ศาสตร์การทำนายอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อาทิ การทำนายด้วยโหราศาสตร์ เลขศาสตร์ ไพ่ยิปซี ฮวงจุ้ย โหงวเฮ้ง หรือศาสตร์อื่น ที่ไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย และศีลธรรมอันดีของประชาชน ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

3.3 เนื้อหา

ท่านตกลงและยอมรับว่าผลงาน การให้บริการและองค์ประกอบต่างๆ รวมถึงภาษาที่ใช้ ชื่อเรื่อง เนื้อหา ดีไซน์ กราฟิก รูปภาพ เพลง หรือคลิปวิดีโอ ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า ("เนื้อหา”) ที่อัปโหลดหรือกระทำการใดๆ ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ โดยการควบคุมของบุคคลภายนอก โดยเนื้อหาดังกล่าว ท่านเป็นเจ้าของหรือได้รับสิทธิหรือได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในผลงาน หรือมีสิทธิในการใช้หรือเผยแพร่เนื้อหา ซึ่งผลงานหรือเนื้อหาไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานที่ท่านจัดทำขึ้น ท่านมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยที่ท่านรับรองว่าไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของบุคคลอื่น หรือระเบียบสังคมหรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ท่านจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของโดยชอบธรรมของเนื้อหาหรือท่านมีสิทธิตามกฎหมายโดยประการอื่นในการอัปโหลด ใช้ หรือเผยแพร่ผลงานหรือเนื้อหาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

3.4 ภาพประกอบ

ท่านจะต้องเป็นเจ้าของไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดสำหรับรูปภาพ ภาพวาด ภาพถ่าย การ์ตูนที่ใช้ประกอบบทความหรือผลงาน ("ภาพประกอบ”) กรณีท่านนำภาพของบุคคลอื่นมาใช้ประกอบ ท่านจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาหรือให้เครดิตเจ้าของลิขสิทธิ์เสมอ และการนำมาใช้จะต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากผลงานตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมถึงต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรด้วย ทั้งนี้ ท่านตกลงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการทางกฎหมาย หรือค่าชดเชย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและค่าชดเชยต่างๆ ในกรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิ ดำเนินคดี คำสั่ง หรือคำพิพากษาอันเกี่ยวเนื่องกับการละเมิดสิทธิจากการที่ท่านนำผลงานของบุคคลอื่นมาใช้

3.5 องค์ประกอบ

ท่านจะต้องเป็นเจ้าของ เพลง ดนตรี วีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว หรือคลิปภาพและเสียง ("องค์ประกอบ”) ที่นำเข้าผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงการตัดต่อเพลง ภาพ หรือเสียงเพื่อใช้ประกอบผลงาน ทั้งนี้องค์ประกอบดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้องไม่เป็นการทำซ้ำ เผยแพร่ หรือละเมิดลิขสิทธิ์งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น

4. ข้อจำกัดในการนำเข้าผลงานหรือการให้บริการ

4.1 เนื้อหา

ท่านตกลงที่จะไม่นำเข้าผลงานหรือให้บริการที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

(1) เนื้อหาที่ภาษาหรือข้อความมีถ้อยคำหยาบคาย หรือใส่ความบุคคลอื่นในประการที่น่าจะทำให้บุคคลนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือสังคม

(2) วิพากษ์วิจารณ์ จาบจ้วง หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ รวมถึงสร้างความเสียหายต่อศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ หรือมีเนื้อหาอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษาหรือสังคม

(3) สื่อหรือบรรยายถึงการแสดงพฤติกรรมหรืออารมณ์ที่ชัดแจ้งเกี่ยวกับเพศ ซึ่งนำไปสู่การกระตุ้นทางเพศหรือยั่วยุกามารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นความหมายโดยตรงหรือโดยนัย เกินกว่าประชาชนหรือวิญญูชนทั่วไปจะรับได้

(4) เนื้อหาที่เกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายหรือมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ

(5) เนื้อหาที่ใช้คำหยาบทุกประเภท รวมไปถึงคำหยาบที่เกี่ยวกับเพศและอวัยวะเพศ หรือคำที่สุ่มเสี่ยงทางกามารมณ์ ทั้งนี้ ในบางกรณีการตัดสินจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน

4.2 ภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ห้ามนำใช้กับผลงาน

(1) ส่วนหนึ่งส่วนใดของภาพประกอบไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของบุคคลอื่นหรือมีลายน้ำของเจ้าของลิขสิทธิ์

(2) สื่อไปในทางลามก อนาจาร หรือเป็นการยั่วยวนและนำไปสู่ความไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมทางเพศหรือความต้องการทางกามารมณ์

(3) มีการแสดงให้เห็นอวัยวะในส่วนที่ควรปกปิด ทั้งนี้ ต้องมีการเซ็นเซอร์อวัยวะส่วนล่างของผู้ชาย และอวัยวะส่วนบนและล่างของผู้หญิง ห้ามมีภาพที่สื่อไปทางร่วมเพศหรือทำกิจกรรมทางเพศ เช่น ภาพแสดงการร่วมเพศ หรือโชว์ให้เห็นอวัยวะเพศ

(4) ห้ามปรับแต่งรูปภาพหรือภาพที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น และ/หรือนำมาอัปโหลดหรือโพสต์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

(5) ใช้รูปภาพสิ่งอบายมุข หรือสิ่งเสพติดทุกชนิดประกอบผลงาน แต่อนุโลมให้บางกรณี ทั้งนี้ ในบางกรณีการตัดสินจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน

(6) มีการใช้รูปภาพที่ทำให้เกิด ความตื่นตระหนก ดูหมิ่น หรือส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนในสังคม

4.3 องค์ประกอบอื่นๆ

ห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ หรือละเมิดลิขสิทธิ์งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น เช่น อัปโหลด โพสต์ หรือฝังลิงค์ (Embedded) จากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์รายอื่น และเผยแพร่เพลงประกอบดังกล่าวผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต

5. คำรับรองของผู้ใช้บริการ

5.1 ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น กฎหมาย หรือสัญญาหรือหน้าที่ตามกฎหมายที่ท่านมีต่อบุคคลใดๆ

5.2 ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิต่างๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคล

5.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลการติดต่อส่วนตัวกับผู้ใช้หรือผู้ให้บริการ เช่น ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือบัญชีสื่อออนไลน์ต่างๆ (อาทิ LINE,Facebook,Whatsapp,WeChat) เพื่อใช้ในการสื่อสารเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงหรือละเมิดการใช้งานระบบสื่อสารของ a ดวง

5.4 ไม่ดำเนินชำระเงิน หรือรับชำระเงิน นอกเหนือจากที่ a ดวง จัดเตรียมไว้ให้

5.5 ไม่ใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าในนามส่วนตัวหรือในนามของบุคคลอื่น หากท่านกระทำหรือดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางการค้าผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อคู่ค้าในเรื่อง การประชาสัมพันธ์ การซื้อหรือขายสินค้า การชำระเงิน การจัดส่งสินค้าหรือบริการ การรับประกันความเสียหายในสินค้าหรือบริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของท่านที่เกิดจากการทำการค้าดังกล่าวในนามของตนเองหรือบุคคลอื่น

5.6 ไม่คัดลอกและ/หรือเก็บรวบรวมข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ ผลงาน ภาพประกอบ เพลงประกอบของบุคคลอื่นที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

5.7 ไม่กระทำการใดๆ เพื่อให้มีขึ้นซึ่งสื่อที่มีไวรัสหรือรหัสคอมพิวเตอร์ แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นใด ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลาย แทรกแซง หรือจำกัดการใช้งานตามปกติของบริการ หรือเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

5.8 กระทำการหรือดำเนินการใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดกฎหมาย

5.9 ถอดรหัสโปรแกรมแบบย้อนกลับ, ถอด, แยก หรือพยายามที่จะค้นหารหัสหรือจะเข้าถึงแหล่งที่มาของพื้นฐานหรือขั้นตอนวิธีการโครงสร้างของบริการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน

6. ข้อจำกัดความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดในกรณีที่ท่านเผยแพร่ผลงาน เนื้อหา ภาษา ภาพ ข้อความหรือองค์ประกอบใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีลักษณะลามกอนาจาร หมิ่นประมาทบุคคลหรือสถาบันฯ ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่บังคับใช้ รวมถึงมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

6.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่ท่านหรือบุคคลใด อัปโหลด โพสต์ หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงแสดงความคิดเห็น แนะนำ หรือวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและละเมิดสิทธิบุคคลอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอน ระงับ หรือยกเลิกผลงานโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า กรณีที่ท่านกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในช่องทางของบริษัทฯ รวมถึงกรณีที่บริษัทฯ ได้รับการแจ้งว่า ผลงานดังกล่าวมีเนื้อหาหรือองค์ประกอบของผลงานไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนมีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

6.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันว่า การใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจะตรงตามความต้องการของท่าน จะไม่ถูกรบกวน รวดเร็ว ปลอดภัย หรือ ปราศจากความผิดพลาด ข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจะถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือบริการของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจะเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน การใช้บริการถือว่าอยู่ในดุลยพินิจของท่านและท่านเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด อันเนื่องมาจากการเข้าถึงผลงานนั้นๆ ไม่ว่าท่านจะได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากบริษัทฯ ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ถือว่าไม่มีการรับประกันใดๆ จากบริษัทฯ เกิดขึ้น

6.4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบที่จะจัดหา ดูแล หรือรับผิดชอบการเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพกับอุปกรณ์ของท่าน รวมถึงการที่ท่านไม่สามารถดาวน์โหลดผลงานหรือเนื้อหา ซึ่งท่านตกลงและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบของอุปกรณ์หรือข้อมูลสูญหายอันเนื่องมาจากการดาวน์โหลดผลงานหรือเนื้อหานั้นๆ โดยไม่จำกัดว่าท่านได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากบริษัทฯ

6.5 ท่านตกลงและยอมรับว่าการให้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน บริษัทฯ มีมาตรการการป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานในการป้องกันละเมิดลิขสิทธิ์และป้องกันความเสียหาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ อันเกิดจากระบบอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อ อุปกรณ์ หรือบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมการดำเนินการของบริษัทฯ ในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม การก่อกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย การเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจารกรรมข้อมูล

6.6 หากท่านไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน บริษัทมีสิทธิเพิกถอนสมาชิกภาพ งดให้บริการ ลบข้อมูล ลบบัญชี หรือกระทำ การใดๆ ต่อข้อมูลและบัญชีของท่าน เพื่อเป็นการป้องกัน แจ้งเตือน ต่อสาธารณะได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

7. การเรียกร้องค่าเสียหาย

ท่านยินยอมที่จะตรวจสอบ ดูแล จ่ายค่าชดเชย และไม่ทำความเดือดร้อนให้บริษัทฯ ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น จากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าทนายซึ่งเกิดจากการที่ท่านใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ หรือการที่ท่านละเมิดเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ หรือการกระทำใดๆ ของบัญชีท่าน (เช่น การเพิกเฉยหรือการกระทำความผิด) โดยท่านหรือบุคคลอื่นที่สามารถเข้าใช้บริการหรือเข้าถึงบัญชีในชื่อบัญชีของท่าน

8. การดำเนินการเชื่อมโยงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

การบริการนี้หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทางอินเทอร์เน็ต ที่บริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันและแหล่งข้อมูลนั้นๆ ท่านรับทราบและยินยอมว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันและแหล่งข้อมูลดังกล่าว และไม่รับรอง ไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อเนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือแหล่งข้อมูลนั้นใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ท่านรับทราบและยินยอมว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดหรือถูกกล่าวหา อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ หรือการใช้เนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่ปรากฏหรือผ่านมาจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือแหล่งข้อมูลนั้น

9. ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ

ผลงานทั้งหมดที่มีในบริการของบริษัทฯ เช่น เนื้อหา ข้อความ กราฟิก โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ และอื่นๆโดยรวม อีกทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันล้วนเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายสากลอย่างไม่จำกัดว่าด้วยลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ ที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิของบริษัทฯ ท่านตกลงที่จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ข้อมูลและข้อจำกัดที่มีอยู่ในเนื้อหาใดๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ท่านยินยอมที่จะคอยติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ รวมถึงคำบรรยายหรือข้อบังคับอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในผลงานและจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงผลงานดังกล่าวที่บุคคลอื่นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างไม่จำกัดในผลงานนั้น หากมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ท่านเห็นด้วยว่าท่านไม่สามารถครอบครองสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในการดาวน์โหลดเนื้อหานั้นๆ ผ่านบริการทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หากมิได้มีการกำหนดไว้ตามกฎหมายหรือมิได้รับอนุญาตจากเงื่อนไขการให้บริการของทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงท่านไม่สามารถดัดแปลง ใช้วิธีวิศวกรรมย้อนรอยเพื่อทำขึ้นมาใหม่ เผยแพร่ ส่งผ่าน จัดแสดง มีส่วนร่วมในการขาย สร้างผลงานลอกเลียนแบบ หรือหาผลประโยชน์ในทางพาณิชย์กับบุคคลที่อื่นจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมิได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากบริษัทฯ และเจ้าของผลงานนั้นๆ เราไม่อนุญาตท่านให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้

10. การละเมิดลิขสิทธิ์

ท่านรับรองว่าผลงานของท่านมิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของบุคคลอื่น หรือระเบียบสังคมหรือกฎหมายต่างๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากปรากฏในภายหลังว่า เนื้อหาหรือสินค้าของท่านมีการละเมิดสิทธิดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และมีการเรียกร้องค่าเสียหาย ท่านจะดำเนินการทั้งปวง เพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว ท่านตกลงที่จะรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความให้แก่บริษัทฯ ทั้งหมด อันเนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดดังกล่าว

11. สิทธิของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก ระงับ ลบผลงานหรือบัญชีของท่าน ("ยกเลิกบริการ”) โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหากบริษัทฯ พบว่าท่านได้ละเมิด หรือมีการกระทำใดๆ ที่ขัดกับเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกบริการดังกล่าว บริษัทฯ อาจเพิกถอนการเข้าถึงบริการของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่คืนเงินค่าบริการ รวมถึงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบทั้งนโยบายส่วนบุคคล กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและถือว่ามีผลบังคับใช้ทันที ดังนั้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการของบริษัทฯ กรณีท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง ท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบการใช้บริการได้

12. ข้อมูลความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้โดยท่านหรือที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทฯ ในการเชื่อมต่อกับบริการจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่ได้รับหรือเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน ประเภทของผลงาน หรือการให้บริการภายใต้เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยบริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือโฆษณาเหตุการณ์หรือบริการอื่นๆ ที่อาจเป็นที่สนใจของท่าน นอกจากนี้ ข้อมูลที่ส่งหรือที่ท่านให้แก่บริษัทฯ ที่ประชาชนทั่วไปอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ ท่านควรรักษาข้อมูลเป็นอย่างดีเพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความสำคัญกับท่าน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบรักษาข้อมูลใดๆ ดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่นๆ ที่ท่านอาจจะใช้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการควบคุมและรับผิดชอบต่อการกระทำของท่าน

13. เงื่อนไขการชำระเงิน

การชำระเงินที่เกิดขึ้นภายในระบบจะอยู่ในรูปแบบของการให้เหรียญ (Coin) หรือให้กุญแจ (Key) หรือชำระโดยใช้สกุลเงินอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อให้ได้เหรียญมา รวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมชิงโชคเพื่อให้ได้กุญแจ เพื่อใช้ในการเข้าถึงผลงานหรือชำระการให้บริการแก่ผู้ให้บริการ และรวมถึงการซื้อ แลกเปลี่ยน หรือการเข้าถึงคุณสมบัติพิเศษของระบบตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

13.1 การเติมเงิน

การเติมเงินหรือการเติมเหรียญ (Coin) เพื่อประโยชน์ในการใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถเติมเหรียญผ่านบัตรทรูมันนี่ (True Money) เติมเงินผ่าน In-app purchase บน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และการเติมเงินผ่าน In-app purchase บน Play Store สำหรับระบบปฏิบัติการ Android โดยการเติมเงินท่านตกลงยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ท่านตกลงและยอมรับเงื่อนไขการเติมเงินผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ โดยตกลงที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการของการเติมเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้

(2) ท่านตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการใช้ระบบการชำระเงินที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

(3) ท่านจะต้องเก็บรักษาบัตรเงินสดและรหัสเติมเงิน ("Pincode”) ไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของท่านเท่านั้น ท่านยอมรับว่าหากมีการทำรายการใดๆ โดยใช้ Pincode ของท่าน ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของท่านเองทุกประการ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใดๆ จากการใช้ Pincode ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

(4) ในกรณีที่ท่านใช้ Pincode ทำรายการใดๆ ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ท่านตกลงว่าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้และท่านต้องผูกพันตามเงื่อนไขของรายการดังกล่าวทุกประการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้กับรายการที่สำเร็จแล้วทุกกรณี ดังนั้น ท่านมีหน้าที่ในการตรวจสอบการเติมเงินก่อนหรือหลังทุกครั้งที่ท่านทำรายการ

(5) สำหรับการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ และ/หรือการทำธุรกรรมใดๆ ต้องเป็นไปตามราคาหรือมูลค่าที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ เงื่อนไขการใช้บัตรเงินสดต้องเป็นไปตามที่ระบุบนบัตรเงินสด

(6) กรณีการให้บริการหรือการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ เกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ท่านตกลงว่าจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ จากบริษัทฯ

(7) กรณีเกิดความความผิดพลาดหรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้บัตรเงินสด เช่น กรอกรหัส Pincode ผิด หรือมูลค่าเงินไม่ตรงตามที่ระบุบนหน้าบัตรเงินสด หรือมีสาเหตุมาจากระบบของการเติมเงินของบริษัทเจ้าของบัตร ("ทรูมันนี่”) ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทรูมันนี่โดยตรง โทร. 333 หรือ 02-647-3333 หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทเจ้าของบัตรกำหนดไว้ เว้นแต่การผิดพลาดหรือปัญหามีสาเหตุหลักมาจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันท่านสามารถติดต่อทีมงานบริษัทฯ ได้ที่ 02-187-2666

(8) ท่านตกลงและยินยอมชำระค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมการเติมเงิน ตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ โดยไม่จำต้องขอความยินยอมจากท่านก่อน

13.2 การคืนเงิน

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีปัญหาในการรับบริการและต้องการยกเลิกการรับบริการและขอรับเงินคืน จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่ถูกยกเลิกจะถูกคืนให้กับผู้ใช้เป็นเหรียญบนบัญชีระบบของ a ดวงเท่านั้น การคืนเงินเป็นไปตามเงื่อนไขของการขอยกเลิกบริการตามที่บริษัทฯ กำหนด

14. คำขอยกเลิก และการยกเลิกการให้บริการ

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการกันเองก่อน หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข หรือเกิดข้อพิพาท ผู้ใช้สามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวกลางในการช่วยแก้ไขปัญหา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการหรือผู้ให้บริการ

14.1 บริการไม่สามารถถูกยกเลิกได้หากผู้ให้บริการได้ให้บริการตามที่ได้บรรยายไว้ในรายละเอียดของบริการ หากผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถทำการรีวิวและให้คะแนนความพึงพอใจได้ตามความเหมาะสม

14.2 บริการที่ผู้ใช้บริการได้ทำการชำระค่าบริการแล้วแต่ยังไม่ได้รับการให้บริการภายในระยะเวลาที่ระบบกำหนดไว้ ระบบจะทำการยกเลิกบริการและคืนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ หากยังไม่ถึงกำหนดเวลาแต่ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ให้บริการสามารถปฏิเสธการให้บริการดังกล่าวได้ โดยระบบจะคืนเงินแก่ผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ อนึ่ง ผู้ให้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากช่องทางการสนทนาภายในระบบกับผู้ใช้บริการ เพื่อให้การบริการสามารถดำเนินต่อไปได้

14.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการ และหรือคืนเงินที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่บริษัทฯ สังเกตเห็นการฉ้อโกงในการใช้งานระบบผ่านบริการดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

15. รายได้จากผลงาน การให้บริการ การสนับสนุน และการแบ่งปันผลประโยชน์

รายได้คือจำนวนเงินที่ได้จากการให้บริการดูดวง และรายได้อื่นๆ โดยจะอยู่ในรูปแบบเหรียญ (Coin) หรือ กุญแจ (Key) หรือสกุลเงินอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด

15.1 รายได้จากการให้บริการดูดวง ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการ "ตอบคำถาม” ("ฝากดวง”) โดยผู้ให้บริการต้องทำการสร้างและเขียนรายละเอียดการให้บริการ รวมถึงค่าบริการเป็นจำนวนเหรียญ (Coin) ไว้ในระบบ เมื่อมีผู้ใช้บริการสนใจและทำการชำระค่าบริการ ผู้ให้บริการมีหน้าที่ให้บริการตามที่ได้ชี้แจ้งไว้ในรายละเอียดของบริการ จึงจะได้รับรายได้จากการให้บริการดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ระบบกำหนด ผู้ให้บริการสามารถทำการ "เสนอราคา” กรณีบริการดังกล่าวอยู่นอกเหนือรายการบริการที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยสามารถระบุจำนวนเหรียญค่าบริการ และชี้แจงรายละเอียดการให้บริการ เพื่อเสนอให้กับผู้ใช้บริการผ่านช่องทางการสนทนาภายในระบบ เมื่อผู้ใช้บริการพึงพอใจต่อข้อเสนอและทำการชำระค่าบริการ ผู้ให้บริการมีหน้าที่ให้บริการตามที่ได้ตกลงร่วมกันไว้กับผู้ใช้บริการ ตลอดจนการให้บริการพูดคุยสนทนาส่วนตัว (บริการโทรคุย) แบบตามระยะเวลาที่ให้บริการผ่านระบบ โดยรายได้ทั้งหมดจากการให้บริการดูดวงจะถูกคำนวณในอัตราทุก 10 เหรียญ ผู้ให้บริการ (นักพยากรณ์) จะได้รับผลประโยชน์ 7 บาท

15.2 รายได้อื่น ประกอบด้วยรายได้จากผลงานที่ผู้ให้บริการได้นำเข้าสู่ระบบและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงโดยใช้เหรียญ (Coin) หรือกุญแจ (Key) ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด รายได้จากการกำหนดสิทธิ์การเข้าชมการถ่ายทอดสด รายได้จากการได้รับการสนับสนุนในขณะการถ่ายทอดสด ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนเป็นเหรียญโดยตรง (ให้ทิป) โดยรายได้อื่นตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะถูกคำนวณในอัตราทุก 10 เหรียญ ผู้ให้บริการ (นักพยากรณ์) จะได้รับผลประโยชน์ 5 บาท

15.3 รายได้ผลประโยชน์ของผู้ให้บริการ (หลังหักค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด) จะถูกโอนให้กับผู้ให้บริการทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เฉพาะผู้ให้บริการที่มีรายได้เกิน 100 บาท ขึ้นไป และได้ทำการยืนยันตัวตน เอกสารบัญชีธนาคาร หรือเอกสารอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ตามมาตรฐานการจ่ายเงินของบริษัทฯ หากรายได้ของผู้ให้บริการถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายได้ดังกล่าวจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่กฎหมายกำหนด โดยจะมีเอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายส่งไปยังที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้สำหรับยื่นนำส่งกรมสรรพากรต่อไป

16. รีวิวและคะแนนความพอใจ

การให้รีวิวและคะแนนความพอใจต่อการให้บริการของผู้ให้บริการที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยรีวิวและคะแนนเป็นสิทธิของผู้ใช้บริการ จะไม่ถูกลบออกไม่ว่าเหตุผลใด ยกเว้นแต่กรณีที่รีวิวดังกล่าวละเมิดข้อตกลงของ a ดวง รีวิวและคะแนนดังกล่าวจะถูกแสดงอยู่ในหน้ารายละเอียดของบริการ และหน้ารายละเอียดของผู้ให้บริการ หรือหน้าอื่นที่เกี่ยวข้อง

17. เงื่อนไขอื่นๆ

17.1 การที่ท่านเข้าใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ถือเป็นการยอมรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซต์ตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ และจะมีผลผูกพันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ในความรับผิดต่อความเสียหายจากการใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

17.2 ในกรณีที่ข้อความหรือส่วนใด ๆ ของเงื่อนไขนี้ไม่สมบูรณ์ ผิดกฎหมายหรือไม่อาจใช้บังคับได้ ให้ถือว่าข้อความส่วนนั้น ๆ แยกออกจากส่วนที่เหลือของสัญญาฉบับนี้ โดยข้อความหรือส่วนนั้นๆ จะไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือการใช้บังคับของส่วนที่เหลือของเงื่อนไขฉบับนี้

(ปรับปรุงครั้งล่าสุด 1 มกราคม 2562)